Esileht

Üldkoosoleku protokoll 2017

  Eesti Takside Tõuühing

Üldkoosolek 17.5.17

Tallinnas

Osalesid: Albina Maistrenko, Ilona Alla (volitus Kadi Ivaskile), Jelena Haustova (volitus Jelena Vdovinale), Jelena Vdovina, Kadi Ivask, Kerttu Erik (volitus Riina Reinartile), Kirsti Jahilo, Kristel Vilbiks, Kristin Kerem, Margit Pütsepp, Marju Merila (volitus Jelena Vdovinale), Natalia Litvinova, Pille Veermäe (volitus Kadi Ivaskile), Tatjana Tomingas, Inga Eik-Olsson

Päevakord:

1. 2016. aasta majandusaasta  aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule

2. Aasta Taksi ja Aasta jahikatsetaksi eeskirjade täiendamine

3. Erinäitus 2017

5. Jooksvad küsimused.

Koosolek algas 18.30

Kohal on 15 liiget 39st, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Juhatuse koosolekut juhatab Riina Reinart, protokollib Kristin Kerem.

1. 2016. aasta majandusaasta  aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule

Riina Reinat ja Jelena Vdovina annavad ülevaate eelmise aasta jooksul tehtud tööst.

Küsimusi ei ole.

Kinnitada majandusaasta aruande kinnitamine:

Poolt:  15 liiget.

2. Aasta Taksi ja Aasta jahikatsetaksi eeskirjade täiendamine

Kadi Ivask kannab ette Ilona Alla poolt saadetud ettepanekud ning koosolek leiab, et tuleb hääletada iga ette pandud punkti eraldi:

I) Edukamate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuudi täiendused

a) Maailmavõitja, Euroopa Võitja ja WUT Võitja näitustel osalemise eest anda 3 punkti olenemata tulemusest (variant a)

Arutelu käigus tekib alternatiivne ettepanek, et 3 punkti anda vaid juhul, kui koer saavutab hinde "suurepärane" ehk "excellent" (variant b). Otsustatakse mõlemad variandid panna hääletusele:

Variant A - 0 poolthäält

Variant B - 15 poolthäält

Otsus: anda 3 punkti juurde kõigi Maailmavõitja, Euroopa võitja ja WUT võitja näitustel hinde  "suurepärane" ehk "excellent" saanud koertele

b) Kõigi vanuseklasside Maailmavõitja, Euroopa Võitja ja WUT võitja tiitlite eest anda 5 punkti edaspidi praeguse 3 asemel.

Hääletustulemus: 15 poolt

Otsus: edaspidi anda kõigi vanuseklasside Maailmavõitja, Euroopa Võitja ja WUT võitja tiitlite eest 5 punkti.

c) anda punkte Maailmavõitja, Euroopa Võitja ja WUT võitja näitustel klassis kohtadele paigutamise eest:

Hääletustulemus: 15 vastu

d) eristada erinäitused ja rühmanäitused koerte arvu järgi ning omistada suurema osalejate arvuga näituse eest rohkem punkte:

Hääletustulemus: 15 vastu

e) erinäituse määratlus. Toimus elav arutelu probleemi üle ning püstitati järgmine ettepanek:

Takside erinäituseks loetakse Takside klubide poolt korraldatud näitused olenemata kaasatud rühmade arvust.

Hääletustulemus: 13 poolt, 2 vastu

Otsus: Erinäitus on takside klubi poolt korraldatud näitus olenemata kaasatud rühmade arvust.

f) anda Võitja tiitlite punkte ainult eelpool mainitud näituste ja riigi võitja tiitlite puhul.

Koosolek leidis, et praegu kehtiv statuut juba arvestab selle reegliga.

g) tõsta Best In Show tulemuse eest saadavat punktide arvu .

Hääletus: 15 vastu

h) rohkem kui 701 koeraga näituste punul anda BIS kohtade eest rohkem punkte

Hääletus: 15 vastu

i) arvestada punkte vaid jooksval aastal sooritatud jahikatse puhul (variant a)

Paralleelne ettepanek, kuivõrd nüüd on olemas jahikatsekoertele eraldi võistlus, jätta jahikatsepunktid üldse ära (variant b)

Paralleelne ettepanek: jääb nagu on praegu (variant c)

Hääletustulemus: variant a - 1 hääl, variant b - 8 häält, variant  c - 7 häält

Otsus: edaspidi jahikatse eest punkte mitte arvestada.

j) Kui tõus on rohkem kui 30 koera, anda 5 lisapunkti.

Hääletus: 15 vastu

II) Aasta jahikoerte konkursi statuut:

a) Anda lisapunkte erinevate katseliikide sooritamise eest - 2 erineva liigi katsete puhul 5 punkti, 3 eri liiki katsete puhul 8 punkti.

Hääletus: poolt: 3, vastu 12

c) anda nende katsete eest, kus antakse hinnang vaid sooritatud/mittesooritatud vormis täispunktid.

Koosolek leidis, et see on olemas juba kehtivas juhendis.

4. Erinäitus 2017

jelena Vdovina tõstatas küsimuse, kes saavad tulla eelmisel päeval appi Eesti Võitja näitusel tõuühingu telki ning kes saaksid aidata näitusel autasustamisega. Tatjana ja Albina lubasid aidata.

5. Jooksvad küsimused.

Margit Pütsepp teeb ettepaneku lisada juurde tulevikus aasta universaalkoera konkurss.

Koosolek lõppes 19.54

 

Üldkoosoleku protokoll 2016

Eesti Takside Tõuühing

Üldkoosolek 12.03.2016

Tallinnas

Osalesid:

Anne Toompalu, Ants Erik, Armin Knausberg, Darja Tsinikina, Aleksander Tsinikin, Eva Valing, Helina Simberg, Helle Kiiver, Ilona Alla, Inga Eik-Olson, Inna Sakovits, Irina Jaanimägi, Irina Nikonkova, Ivi Siniaas, Jelena Haustova, Jelena Vdovina, Julia Jakovleva, Anastassia Mägi, Julia Safonova, Kadi Ivask, Kadi Orav, Kerttu Erik, Kristin Kerem, Laima Nakreliunaite, Linda Jürgens, Margit Pütsepp, Mari-Ann Rehk, Marju Merile, Natalia Litvinova, Pille Veermäe, Riina Reinart, Ruth Orro, Tatjana Tomingas, Olga Batassova

Päevakord:

1. 2015. aasta majandusaasta  aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule

2. Aretuserinõuete täiendamine

3. Aasta Taksi ja Aasta jahikatsetaksi eeskirjade täiendamine

4. Meistrivõistlsute juhendi kinnitamine

5. Jooksvad küsimused.

Koosolek algas 14.20

Kohal on 34 liiget 43st, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Juhatuse koosoleku avab Riina Reinart, protokollib Kristin Kerem.

1. 2015. aasta majandusaasta  aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule

Riina Reinat ja Jelena Vdovina annavad ülevaate eelmise aasta jooksul tehtud tööst.

Küsimusi ei ole.

Kinnitada majandusaasta aruande kinnitamine:

Poolt:  34 liiget.

2. Aretuserinõuete täiendamine

Riina Reinart kannab ette, et aretuserinõuetest jäi üks osa välja: 

"Omavahel võib paaritada ETTÜ ja EKLi eelnevalt informeerides sama karvatüübi küüliku ja kääbustakse. Teisti tõuvariatsioone omavahel paaritada ei tohi ilma Eesti Takside Tõuühingu juhatuse loata. Luba tuleb taodelda enne paaritust." (ettepanek nr 1)

Mari-Ann Rehk: FCI ei ole andnud välja ühtegi seadust, vaid on tõedenud, et on probleemsed tõud või geneetilised hädad või liialt väike kogukond ja neil on lubatud, kui antud riigi tõuklubi  sellise reegli võtab vastu. Mari-Ann Rehk leiab, et selline luba on vastu käiv reeglitele ning et see paaritust peab olema põhjendatud ja ei näe, et sellel oleks põhjust.  Sama vastas Saksamaalt tõuühingu president, et nemad on keelanud ja neil oli varem lubatud ja põhjamaades maitstakseneid vilju. Mari-Ann ei arva, et vanemad kasvatajad oleks targemad kui nooremad. Seega tuleks igasugused ristamised ära keelata samal moel, nagu oli eelmistes aretuserinõuetes (erinevate tõuvariatsioonide omavaheline ristamine ei ole lubatud. Seoses kääbustakside ja küülikutakside vähese populatsiooniga on lubatud sama karvatüübi kääbus- ja küülikutakside omavaheline ristamine tingimusel, et sellest eelnevalt informeeritakse Eesti Kennelliitu ja ETTÜ-d.) (ettepanek nr 2)

Alternatiivne ettepanek Kristin Keremilt. : "Tõu erinevate variatsioonide omavahelist paaritust vastavalt FCI eeskirjadele võivad teha ilma eriluba taotlemata kasvatajad, kes omavad vähemalt 10 aastat kennelnime ning on aktiivselt tegelenud takside kasvatamisega sellel perioodil." (ettepanek nr 3)

1. ettepaneku poolt oli:  23 häält

2. ettepaneku poolt oli:  2 häält

3. ettepaneku poolt oli: 11 häält.

Otsus:  Täiendada aretuserinõudeid järgmise punktiga: "Omavahel võib paaritada ETTÜ ja EKLi eelnevalt informeerides sama karvatüübi küüliku ja kääbustakse. Teisti tõuvariatsioone omavahel paaritada ei tohi ilma Eesti Takside Tõuühingu juhatuse loata. Luba tuleb taodelda enne paaritust."

3. Aasta Taksi ja Aasta jahikatsetaksi eeskirjade täiendamine

Ettepanek: Ilona Alla ettepanekud - panna need kodulehele üles ettepanekud ja kõik võivad lisada kuni 1. maini.

Hääletustulemus: 34 poolthäält, seega on otsus vastu võetud.

Ettepanek: lisada tiitlite loetellu Baltic Dachshund winner  kui tiitel lisada olemasolevate tiitlite juurde,

Hääletustulemus: 34 poolthäälet, seega on otsus vastu võetud.

4. Meistrivõistluste juhendi kinnitamine

Kunsttingimustes läbi viidava jahikatsete kolmevõistluste meistrivõistluste juhend kinnitada.

Hääletustulemus: 33 poolt, 1 vastu (Mari-Ann Rehk). Seega on juhend kinnitatud.

5. Jooksvad küsimused.

Juhatus palus nõu küsimuses, kas ETTÜ võtab vastu välismaalastest liikmeid või ei. Üldkoosolekul osalejad leidsid ühehäälselt, et välismaalasi liikmeks võtta ei tohi kuivõrd meil on üldkoosolekute toimumisel põhikirjaliselt nõue kohalolijate arvule.

Julia Jakovleva -  ettepanek aretustoimkonnale koguneda ja töötada välja ettepanekud EKL juhatusele sabatõendi vormi kinnitamiseks.

Mari-Ann Rehk - tegi ettepaneku tulevikus taastada silmaarsti tõendile tähtaeg aretuserinõuetesse.

Laima Nakreulinaite - ettepanek  aasta koera reeglitest  eemaldada registririigi nõue.

Olga Batassova -  et teha veebruaris üks uus näitus ja seal ka aasta taksi autasustamine ning teha seal juurde Taksiklubi Võitja tiitel. Järgmise kuupäeva koosolek palume avaldada varem. 

Koosolek lõppes 16.35

 

Üldkoosoleku protokoll 2015

Eesti Takside Tõuühingu 2015. aasta üldkoosoleku protokoll

Toimumisaeg ja koht: 26.02.2015 kell 18.20 – 20.30 ; Kadaka pst. Tallinn

Osalejad: Albina Maistrenko, Anne Toompalu (volitus Kristin Keremile), Ants Erik (volitus Riina Reinartile), Armin Knausberg, Ene Talmar (volitus Kristin Keremile), Helina Simberg (volitus Kristin Keremile), Helle Kiiver, Ilona Alla (volitus Margit Pütseppale), Inga Eik-Olson, Inna Sakovits, Irina Jaanimägi (volitus Jelena Vdovinale), Irina Nikonkova, Ivi Siniaas, Jelena Haustova (volitus Jelena Vdovinale), Julia Jakovleva, Kadi Ivask, Kadi Orav, Kerttu Erik (volitus Riina Reinartile), Kristel Vilbiks (volitus Mari-Ann Rehkile), Julia Safonova, Kristin Kerem, Laima Nakreliunaite, Linda Jürgens (volitus Kristin Keremile), Mai Paabo, Margit Pütsepp, Mari-Ann Rehk, Marika Mänd, Marju Merila (volitus Jelena Vdovinale), Mati Mõttus (volitus Mari-Ann Rehkile), Natalia Litvinova, Olga Batassova, Outi Inkeri Malinen, Pille Veermäe (volitus Kadi Ivaskile), Riina Reinart, Ruth Orro (volitus Margit Pütseppale), Tatjana Tomingas, Triin Peips (volitus Mari-Ann Rehkile), Ülo Kiiver, Valentina Kaus (volitus Mari-Ann Rehkile)

Puudusid: Jaana Aadamsoo, Argo Suursoho

Juhataja: Ivi Siniaas

Protokollija: Kristin Kerem

Kohal viibis 40 liiget 42st.

Päevakord:

1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. ETTÜ juhatuse valimine

3. Tõukohaste aretuse eeskirja ja aretuserinõuete arutelu

4. Jahikatsete töörühma liikme valimine

5. Liikmete poolt tõstatatud küsimuste arutelu

6. Muud küsimused

 

Koosoleku juhataja Ivi Siniaas avab koosoleku küsides osalejatelt, kas keegi soovib päevakorda täiendada. Tehakse ettepanek lisada päevakorda 7. punktina Aasta paremate konkurside statuutide muutmine.

 

Ettepaneku poolt hääletab 39 liiget ja päevakord kinnitatakse järgmisena:

1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. ETTÜ juhatuse valimine

3. Tõukohaste aretuse eeskirja ja aretuserinõuete arutelu

4. Jahikatsete töörühma liikme valimine

5. Liikmete poolt tõstatatud küsimuste arutelu

6. Muud küsimused

7. Aasta parimate konkurside statuutide muutmine

 

1. 2014. aasta majandusaruande kinnitamine.

Majandusaruanne on liikmetele saadetud ning liikmed leidsid, et ette lugemist ei ole vaja.

Ettepanek: kinnitada majandusaasta aruanne:

Hääletustulemus: 39 poolt, 1 ei hääleta.

Otsus: Kinnitada majandusaasta aruanne

 

2. Juhatuse valimine

Toimuvad arutelud vana juhatuse jätkamise kohta, juhatuse liikmete arvu kohta ning seatakse juhatuse kandidaate.

 

Ettepanek 1 Kas juhatus on 3 või 5 liikmeline

3 liikmeline - 26 häält

5 liikmeline 14 häält

Otsus: valida 3 liikmeline juhatus.

 

Ettepanek 2

Seatakse juhatuse liikmete kandidaatideks järgmised liikmed, kes kõik annavad kohapeal kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks:

1. Olga Batasova

2. Mari-Ann Rehk

3. Jelena Vdovina

4. Ivi Siniaas,

5. Riina Reinart

6. Kadi Ivask

Igal liikmel on kolm häält, välja jagatakse 120 sedelit.

Tagastatakse 120 sedelit, 1 neist tühjana. Hääletustulemused on järgmised:

Olga Batasova 10 häält

Mari-Ann Rehk 12 häält

Ivi Siniaas 15 häält

Kadi Ivask 15 häält

Jelena Vdovina 31 häält

Riina Reinart 36 häält.

Kahe võrdselt hääli saanud kandidaadi vahel korraldatakse lisahääletus kolmanda juhatuse liikme selgitamiseks. Hääletuse tulemused on järgmised:

Kadi Ivask 23 häält

Ivi Siniaas 17 häält.

 

Otsus: Valiti uus juhatus koosseisus Riina Reinart, Jelena Vdovina, Kadi Ivask

 

3. Tõu aretuserinõuete arutelu

Toimus arutelu aretusnõuete teemal ja vajaduse üle luua nendega tegelev komisjon. Lepiti kokku, et aretusnõuetega tegeleb edasi aretustoimkond ning kõik liikmed edastavad oma ettepanekud aretustoimkonnale hiljemalt 1. maiks 2015 aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kuivõrd Jaana Aadamsoo ei ole osalenud takside aretustoimkonna töös, valida tema asemel toimkonda Julia Jakovleva

Hääletustulemus: poolt 40

Otsus: valiti jaana Aadamsoo asemel aretustoimkonna liikmeks Julia Jakovleva

 

4. Jahikatsete töörühma liikme valimine

Ettepanek: valida juurde liige jahikatsete töörühma. Praegused liikmed Ilona Alla ja Marju Merila.

Kandidaatideks seati Mari-Ann Rehk (ei anna nõusolekut kandideerimiseks), Anne Toompalu (nõusolek kandideerida), Ülo Kiiver (nõusolek kandideerida).

Otsustati ühehäälselt valida mõlemad kandidaadid jahikatsete töörühma liikmeteks. Seega on jahikatsete töörühma liikmed Ilona Alla, Marju Merila, Anne Toompalu ja Ülo Kiiver .

 

5. Liikmete poolt tõstatatud küsimuste arutelu

Outi Inkeri Malinen tõstatas teema, et me peaks julgustama inimesi registreerima imporditud koeri EST registrisse.

Julia Jakovleva leidis, et kodulehele peaks tegema parema vene keelse osa, sest kõik ei mõista eesti keelt.

Olga Batasova leidis, et tuleb  teha kiire info jagamiseks suletud Facebooki grupp ainult liikmetele. Kadi Ivask nõus tegema.

Ruth Orro tegi ettepaneku, et liikmed näeksid kodulehel liikmete nimekirja või saadetaks liikmete nimekiri epostiga kord aastas liikmetele, et teised teaksid, kes on kes.

Outi Inkeri Malinen lahkub koosolekult, jääb 39 häält.

Mari-Ann Rehk - tuletab meelde, et WUT koosolek ootab kuu lõpuks meie tagasisidet oma ettepanekute kohta. Koosolek leiab, et teema on tegelemiseks vastvalitud juhatusele.

 

6. Muud küsimused

Muid küsimusi ei tõstatata.

 

7. Aasta parimate konkurside statuutide muutmine

Ettepanekud:

1. Täiendada "Edukamate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuuti" ja "Edukamate Jahikoerte Konkursi statuuti" järgmise punktiga:

a) Konkursile teadvalt valeandmeid esitanud isik, kõik talle kuuluvad koerad, varasematel aastatel tema omanduses olnud ja konkursil osalenud koerad ning tema kasvandikud (tema poolt kasvatatud koerad), kõrvaldatakse konkursilt kaheks valeandmete esitamisele järgnevaks aastaks.

 

2. . Täiendada "Edukamate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuuti" järgmiste punktidega:

a) konkursile on lubatud ainult EST registri koerad, v.a. parima kasvataja arvestuses

b) Aasta kutsika arvestuses võib esitada ka beebiklassis saadud tulemused

c) Autasustatakse alati iga kategooria 5 parimat

 

3. Töötada  välja "Edukamate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuuti" punktitabeli lisa suuremate rahvusvaheliste võistluste jaoks (Maailmavõitja, Euroopavõitja), kus konkurss on suurem, klassis saadud kohtade eest punktide saamise võimalus.

 

Hääletustulemus: 38 poolt, 1 ei hääleta.

Otsustati:

1. Täiendada "Edukamate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuuti" ja "Edukamate Jahikoerte Konkursi statuuti" järgmise punktiga:

a) Konkursile teadvalt valeandmeid esitanud isik, kõik talle kuuluvad koerad, varasematel aastatel tema omanduses olnud ja konkursil osalenud koerad ning tema kasvandikud (tema poolt kasvatatud koerad), kõrvaldatakse konkursilt kaheks valeandmete esitamisele järgnevaks aastaks.

2. . Täiendada "Edukamate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuuti" järgmiste punktidega:

a) konkursile on lubatud ainult EST registri koerad, v.a. parima kasvataja arvestuses

b) Aasta kutsika arvestuses võib esitada ka beebiklassis saadud tulemused

c) Autasustatakse alati iga kategooria 5 parimat

3. Töötada  välja "Edukamate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuuti" punktitabeli lisa suuremate rahvusvaheliste võistluste jaoks (Maailmavõitja, Euroopavõitja), kus konkurss on suurem, klassis saadud kohtade eest punktide saamise võimalus.

 

 

 

 

 

Ivi Siniaas                                                       Kristin Kerem

Koosoleku juhataja                                       koosoleku protokollija

Üldkoosoleku protokoll 2015, erakorraline

Eesti Takside Tõuühingu erakorralise üldkoosoleku protokoll

Toimumisaeg ja koht: 25.07.2015 Kadaka tee. Tallinn

Osalejad: Albina Maistrenko, Anne Toompalu (volitus Ilona Allale), Ants Erik (volitus Riina Reinartile), Armin Knausberg, Ene Talmar (volitus Kristin Keremile), Helina Simberg (volitus Kristin Keremile), Helle Kiiver, Ilona Alla , Inga Eik-Olson, Inna Sakovits (volitus Jelena Vdovinale), Irina Jaanimägi (volitus Jelena Vdovinale), Irina Nikonkova (volitus Julia Jakovlevale), Jelena Haustova (volitus Jelena Vdovinale), Julia Jakovleva, Kadi Ivask, Kadi Orav (volitus Ilona Allale), Kerttu Erik (volitus Riina Reinartile), Kristel Vilbiks (volitus Mari-Ann Rehkile), Kristin Kerem, Laima Nakreliunaite (volitus Jelena Vdovinale), Linda Jürgens (volitus Kristin Keremile), Mai Paabo, Margit Pütsepp, Mari-Ann Rehk, Marju Merila (volitus Jelena Vdovinale), Mati Mõttus (volitus Mari-Ann Rehkile),  Olga Batassova, Outi Inkeri Malinen, Pille Veermäe (volitus Kadi Ivaskile), Riina Reinart, Tatjana Tomingas, Triin Peips (volitus Mari-Ann Rehkile), Ülo Kiiver, Valentina Kaus (volitus Mari-Ann Rehkile), Argo Suursoho (volitus Mari-Ann Rehkile), Iren Naarits, Aleksander Chinikin, Tiiu Vaher (volitus Margit Pütsepale), Eva Valing (volitus Kadi Ivaskile), Darja Tsinikina, 

Puudusid: Jaana Aadamsoo, Julia Safonova, Natalia Litvinova, Ruth Orro, Ivi Siniaas

Juhataja: Riina Reinart

Protokollija: Kristin Kerem

Kohal viibis 41 liiget 46st.

Päevakord:

1. Tõukohase aretuseeskirja ja aretuserinõuete kinnitamine 2016-2020 perioodiks

2. Muud küsimused

Koosoleku juhataja Riina Reinart avab koosoleku küsides osalejatelt, kas keegi soovib päevakorda täiendada, ent täiendusi ei tulnud.

Ettepaneku poolt hääletab 41 liiget ja päevakord kinnitatakse järgmisena:

1. Tõukohase aretuseeskirja ja aretuserinõuete kinnitamine 2016-2020 perioodiks

2. Muud küsimused

 

1. Tõukohase aretuseeskirja ja aretuserinõuete kinnitamine 2016-2020 perioodiks

Kristin Kerem kandis ette aretustoimkonna seisukohad aretuserinõuete küsimuses, mis olid saadetud kõigile ühingu liikmetele 21.05 ning millele oodati tagasisidet kuni 20.06. Antud tähtajaks ühtegi lisaettepanekut või vastuväidet ei laekunud. 

Toimus arutelu.

Ettepanek: kinnitada aretustoimkonna poolt kokku pandud aretuseeskiri ja aretuserinõuded perioodiks 2016-2020.

Poolt: 31

Vastu: 10

Erapooletu: 0

Ei hääletanud: 1

Seega on kinnitatud aretuserinõuded ja aretuseeksiri perioodiks 2016-2020.

2. Muud küsimused

Jelena Vdovina tutvustas järgmisi ette tulevaid üritusi:

07.08 õhtul toimub Maret Kärdi ülevaateloeng WUT kohtunike päevadel räägitust.

20.08 Jõgeval Roosiaia talus toimuv noorkoerte urukoolituse päev. Korraldajad ootavad osalema ka neid koeri, kellel varasemat kogemust urutööga pole, ent ei ole enam väga noored.

06.09 toimuvad esimesed mitteametlikud Takside Meistrivõistlused kolmevõistluses - rebaseurg, verejälg ja kuulekus. Toimus arutleu kuulekuse raskusastme üle, ent jahikatse toimkonna liikmed selgitasid, et võimalus edukalt osaleda sooviti anda võimalikult paljudele.

19.09 toimub kutsikate ja aretuskoerte ülevaatus.

20.09 toimub kohtunik Valeria Bobikova loeng takside aretusest.

Toimus ka arutelu 2016. aasta erinäituse kohtunike osas, juhatus ootab liikmete ettepanekuid.

Julia Jakovleva teeb ettepaneku ka meile tuua kolme kohtuniku korraga hindamised selliselt, et tulemused liidetakse ning nende alusel kujuneb tõu parim, nagu seda tehakse Venemaal Vladimiris rahvusvahelisel näitusel. Juhatus palus Julia Jakovleval küsida korraldajatelt statuuti, et asja rohkem uurida. 

 

Riina Reinart                                                 Kristin Kerem

Koosoleku juhataja                                       koosoleku protokollija

Üldkoosoleku protokoll 2014, erakorraline

ETTÜ erakorraline üldkoosolek

Tallinnas, 29.7.2014

Algus kell 18.15

Lõpp: 18.50

Osalesid:

Armin Kanusberg, Ene Talmar (volitus), Helle Kiiver (volitus), Ilona Alla, Irina Nikonova, Ivi Siniaas, Jelena Vdovina, Ruth Orro (volitus), Pille Veermäe (volitus), Julia Jakovleva, Kadi Orav, Kristin Kerem, Marika Mänd, Olga Batassova, Outi Inkeri Malinen, Riina Reinart, Tatjana Tomingas, Margit Pütsepp.

Külaline Ants Erik, Jelena Sõts

Kohal viibis 18 liiget 27st liikmest, seega on koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Koosolekut juhatab Ivi Siniaas, protokollib Kristin Kerem.

Päevakord:

1. Mari-Ann Rehk avaldused juhatusest taandamiseks ja liikmelisuse ennistamiseks

2. alternatiivsed ettepanekud juhatuse töö jätkamiseks kaheliikmelisena või kolmanda liikme valimine.

 

1. Mari-Ann Rehk avaldused

Mari-Ann Rehk võttis sõna.

Ants Erik võttis sõna.

 

Ettepanek: kutsuda Mari-Ann Rehk tagasi juhatuse liikme kohalt.

Hääletustulemus: poolt 17

vastu 0

erapooletu 1

 

Otsus: kutsuda Mari-Ann Rehk  tagasi juhatusest.

 

 

2. Kaks alternatiivset ettepanekut juhatuse töö jätkamiseks:

a) juhatus jätkab kaheliikmelisena:

poolt: 0

vastu:0

erapooletu: 0

b) juhatusse valitakse kolmas liige

poolt: 10

vastu: 0

erapooletu:0

Juhatuse liikme kandidaatideks esitati Riina Reinart (andis nõusoleku kandideerimiseks), Ilona Alla (taandas end), Outi Inkeri Malinen (taandas end).

Ettepanek: valida kolmandaks juhatuse liikmeks kuni järgmise korralise üldkoosolekuni Riina Reinart:

poolt: 18

Otsus: juhatuse kolmandaks liikmeks valiti ühehäälselt Riina Reinart.

3. Vaba mikrofon.

Käsitleti ennistamise küsimust, mida ei näe ette ühingu põhikiri ega ka mittetulundusühingute seadus.

Käsitleti Olga Batassova ja Marika Mänd omavahelist vaidlust kaasomandi küsimuses.

Koosoleku juhataja Ivi Siniaas

Koosoleku protokollija Kristin Kerem 

 

Üldkoosoleku protokoll 2014

Eesti Takside Tõuühingu 2014. aasta üldkoosoleku protokoll

Toimumisaeg ja koht: 05.03.2014 kell 18.20 – 19:22; Mustamäe tee 54

Osalejad: Ivi Siniaas, Jelena Vdovina, Mari-Ann Rehk, Tatjana Tomingas, Marika Mänd, Kadi Orav, Pille Veermäe (volitus Kadi Ivaskile), Helle Kiiver,  Margit Pütsepp, Riina Reinart, Kristin Kerem, Laima Narkeliunaite (Jelena Vdovina), Armin Knausberg (volitus Helle Kiiverile), Triin Peips (volitus Mari-Ann Rehkile), Irina Jaanimägi (volitus Jelena Vdovinale).

Juhataja: Ivi Siniaas

Protokollija: Kristin Kerem

Päevakord:

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Aasta parim taksikoera konkursi autasustamine

3. Aasta parima jahikatsekoera statuudi kinnitamine 

4. Jooksvad küsimused

1. 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kõik koosolekul osalejad olid aastaaruande kinnitamise poolt.

2. Aasta parim taksikoera konkursi autasustamine

Autasustati aasta parimaid vastavalt koduleheküljel avaldatud tulemustel.

3. Aasta parima jahikatsekoera statuudi kinnitamine 

Toimus arutelu aasta jahikatsekoera valimise vajaduse üle ning punktide jagamise aluse üle. 

Hääletusele pandi küsimus - kas aasta parima jahikatsekoera tiitlile kandideerides peab omama vähemalt 1 tulemust?

Hääletustulemus: 13 poolt, 1 erapooletu, 1 vastu.

Koosolek leidis, et alustada tuleks lihtsamast variandist ning arvesse võtta vaid tehistingimustes läbi viidud katsed.

Hääletusele pandi aasta jahikatsekoera valimise statuut (lisa 1).

Hääletustulemus: 15 poolt

4. Jooksvad küsimused

4.1 Tõstatati  küsimus: aasta näitusekoera valikutel võiks olla erinev punktide arv ka erinäituste lõikes toetudes osalejate arvule ning suuremad rahvusvahelised peaerinäitused, kus on koeri üle 200, võiksid olla suurema kaaluga.

Koosolek leidis, et teema väärib arutelu ja järgmisel koosolekul käsitlemist.

4.2  Tõstatati küsimus: pesakondade kontrolli vajadusest. Kristin Kerem selgitas, kuidas analoogne süsteem toimib buldogide ja spitside puhul.  Koosolek arutas teemat ja leidis, et teema vajab läbi mõtlemist praktilise poole pealt (kes oleksid üle vaatajad, kuidas seda rahastatakse jne).

4.3  Tõstatati küsimus: takside värvuse määramisest. Koosolek leidis, et kui kasvataja on hädas kutsikate tulevase värvuse määramisel, võib ta abi paluda aretustoimkonnalt.

4.4 Tõstatati küsimus kevadpäeva või suvepäeva vajalikkusest ja ühingu liikmeid huvitavatest teemadest. Välja pakuti kaks teemat - loeng koerte värvustest ja nende päranduvusest või näitusekoolitus. Koosolek leidis, et enamikule pakuks huvi loeng koerte värvustest tingimusel, et selle korraldamine ei ole väga kallis.

Koosolek lõppes 19:22

Ivi SiniaasKristin Kerem

Koosoleku juhatajaKoosoleku protokollija

 

Üldkoosoleku protokoll 2013

Eesti Takside Tõuühingu 2013. aasta üldkoosoleku protokoll

Üldkoosoleku protokoll 2012

Eesti Takside Tõuühingu üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumisaeg: 13. juuni 2012 kell 18.15-20.15

Osalejad: Ivi Siniaas, Jelena Vdovina, Mari-Ann Rehk, Kristin Kerem, Margit Pütsepp, Olga Batasova, Julia Jakovleva (volitus), Natalja Antsiferova, Oleg Gunin, Irina Nikonkova, Irina Jaanimägi (volitus), Marju Merila (volitus), Riina Reinart, Tatjana Tomingas, Jaana Aadamsoo, Ilme Kukk, Marika Mänd, Oksana Shemjatkova, Helle Kiiver, Jelena Sots

Juhataja: Ivi Siniaas

Protokollis: Kristin Kerem

Päevakord:

 1. 2011.a. aastaaruande kinnitamine.
 2. Konkursi „Aasta edukaim näitusekoer“ autasustamistseremoonia arutelu.
 3. Jelena Vdovina ettepanekud aretustoimkonna ja jahikatsete toimkonna moodustamiseks.
 4. Muud küsimused

Koosoleku avas Ivi Siniaas tõdedes, et kohal viibib 16 liiget 36-st. Põhikirja järgi peab kohal olema 1/4 liikmetest, see nõue on täidetud. Seega on koosolek otsustuspädev.

 1. 2011.a. aastaaruande kinnitamine.

Ivi Siniaas juhatas teema sisse esitledes tulemiaruannet ja tehes ülevaate toimunud üritustest. 

Toimus arutelu, mille käigus leiti, et 

 • sertimaks tuleks kajastada näitusekulu real
 • üritustest võtab osa väike protsent soovijatest, juhatus ootab ettepanekuid, et muuta üritused osalejaterohkemateks. Leiti, et kaasa aitaks varakult ja pikemalt ette teavitamine, aastakalendri koostamine.
 • liikmeid on stabiilselt ühe palju, ent on neid, kes astuvad liikmeks, käivad korra näitusel ja kaovad.
 • tulevikus soovitakse majandusaasta aruannet täielikul kujul, nagu seda nõuab äriregister (bilanss, tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne koos juhatusepoolse tegevusaruandega) kuivõrd üldkoosolek peaks kinnitama kogu majandusaasta aruande, mitte ainult tulemiaruande.

Ettepanek: kinnitada 2011.a. majandusaasta aruanne.

Hääletustulemused: poolt 16 liiget, vastu 0, erapooletu 0, ei hääletanud 4. 

Otsustati: kinnitada 2011. a. majandusaasta aruanne.

2. Konkursi „Aasta edukaim näitusekoer“ autasustamistseremoonia arutelu.

Iivi Sinimaa püstitas küsimuse, kas konkursiga jätkata ja kui, siis millisel moel.

Arutelu käigus leiti, et:

 • konkursiga tuleb jätkata.
 • autasustamine peaks olema kohe aasta alguses
 • tuleb teha nii, et osalejaid oleks rohkem, kui eelmise aasta 10 inimest
 • tuleb teha nii, et auhinnad saavad kõik kohtadele tulnud olenemata nende autasustamisel osalemisest.
 • tulevikus võiks ühildada üldkoosoleku ja autasustamistseremoonia, mis võiksid koos toimuda veebruaris.
 • üritusest tuleks pikemalt ette teatada, et inimesed saaksid sellega arvestada.
 • soovitavalt võiks üritus toimuda nädala sees.
 • konkursile andmete esitamise tähtaeg nihutada 15. jaanuarile.
 • kui konkursile esitatakse tulevikus ebatäpseid andmeid, siis neid lihtsalt mitte arvestada.
 • ettepanek luua kodulehele kategooria, kus on üleval kõigi Eestis toimuvate näituste tulemused takside osas.

Ettepanek: 2012 konkursi parimad autasustada veebruaris 2013. toimuval üldkoosolekul. Tähtaeg dokumentide esitamiseks konkursile on 15. jaanuar 2013. Täpsest toimumisajast teavitatakse võimalikult pikalt ette.

Hääletus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud, 3 ei hääleta.

Otsustati: 2012 konkursi parimad autasustada veebruaris 2013. toimuval üldkoosolekul. Tähtaeg dokumentide esitamiseks konkursile on 15. jaanuar 2013. Täpsest toimumisajast teavitatakse võimalikult pikalt ette.

3. ETTÜ aretustoimkonna ja jahikatsete töörühma moodustamine (Jelena Vdovina)

Jelena Vdovina tutvustas oma nägemust jahikatsete töörühma ja aretustoimkonna tööst:

Jahikatsete töörühm:

eesmärk tegeleda taksidele jahikatsete läbimise võimaluste loomisega, vastavate koolituste organiseerimisega. Sihiks eeskätt verejälg ja urukatsed.

Aretustoimkond:

eesmärk edendada aretustööd, koguda ja süstematiseerida informatsiooni, koostada statistikat.

Mõlema toimkonna kontaktandmed peaksid olema näha koduleheküljel. Töörühmad peaksid kogunema vähemalt kord poolaastas, vajadusel tihemini. Eesmärgiks on ka ettepanekute tegemine juhatusele olukorra parandamiseks.

Toimus arutelu jahikatsete töörühma üle, kus leiti, et:

 • mõlema toimkonna ülesanded tuleb täpsemalt lahti kirjutada
 • jahikatsete osas tuleb teha koostööd Marju Merilaga ja Jahikoerte Tõuühinguga.
 • tuleb välja töötada ka jahikatsed küüliku- ja kääbustaksidele.
 • tuleks leida võimalus uru rajamiseks Tallinna lähedale.

Ettepanek: luua jahikatsete töörühm ja aretustoimkond.

Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.

Otsustati: luua jahikatsete töörühm ja aretustoimkond

Ettepanek: määrata jahikatsete töörühma suuruseks 3 liiget:

Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.

Otsustati: määrata jahikatsete töörühma suuruseks 3 liiget.

Seati üles kandidaadid jahikatsete töörühma:

Marju Merila - nõus kandideerima

Mari-Ann Rehk - nõus kandideerima

Ilona Alla - nõus kandideerima

Helle Kiiver - ei ole nõus

Jaana Adamsoo - ei ole nõus

Ettepanek: valida jahikatsete töörühma Marju Merila, Mari-Ann Rehk, Ilona Alla.

Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.

Otsustati: jahikatsete töörühma liikmed on Marju Merila, Mari-Ann Rehk, Ilona Alla.

Ettepanek: määrata komisjoni tööajaks 3 aastat.

Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.

Otsustati: jahikatsete töörühma volitused kehtivad 3 aastat.

Toimus arutelu aretustoimkonna üle, kus leiti:

 • tuleb luua ülevaade pesakondadest,imporditud ja eksporditud koertest. Kuni 2009 aastani on ülevaade tehtud, sealt tuleb jätkata. Eeskujuks teiste riikide taksiklubide analoogsed kokkuvõtted.
 • tuleb luua statistika ka haiguste kohta, infot võimalik saada kennelliidu koduleheküljelt, koondada ühte aruandesse.
 • lisada kodulehele terviseküsitlus
 • komisjoni töös peaksid osalema vähemalt viie aastase kasvatajakogemusega inimesed, kellel on ettekujutus aretustööst.
 • ettepanek teha kutsikate ja noorkoerte (kuni 18. kuud) ülevaatusi, eesmärgiga tuua kodunt välja ka need noored koerad, kes näitustest huvitatud ei ole. Infot võiks levitada kasvatajate kaudu koos tõutunnistuste omanikele üle andmisega. Toimumisajaks võiks olla september, hindaja valib aretustoimkond EKL kohtunike seast (takside hindamisõigusega). Kindlasti tuleks jagada ka auhindu (rosette).
 • oluline on ka aretusnõu andmine paariliste valiku osas
 • toimkonna volitused võiksid kehtida 3 aastat.

Ettepanek: määrata aretustoimkonna suuruseks 5 liiget:

Hääletustulemus: 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 0 ei hääleta.

Otsustati: määrata aretustoimkonna suuruseks 5 liiget.

Esitati järgmised liikmekandidaadid:

Jaana Adamsoo - nõus

Riina Reinart - nõus

Keit Kruusa - ei saa kätte.

Kristin Kerem - nõus

Jelena Vdovina - nõus

Olga Batassova - nõus

Ettepanek: valida aretustoimkonda Jaana Aadamsoo, Riina Reinart, Kristin Kerem, Jelena Vdovina, Olga Batassova.

Hääletustulemus: 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 0 ei hääleta.

Otsustati: aretustoimkonna liikmed on Jaana Aadamsoo, Riina Reinart, Kristin Kerem, Jelena Vdovina, Olga Batassova.

Ettepanek: määrata aretustoimkonna tööajaks 3 aastat.

Hääletustulemus: 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 0 ei hääleta.

Otsustati: aretustoimkonna volitused kehtivad 3 aastat.

4. Muud küsimused

Mari-Ann Rehk tõstataks küsimuse aasta näitusekoera konkursil töökatse punktide arvutamisest.

Koosviibijad leidsid, et see ülesanne jääb lahendamiseks vastvalitud jahikatsete töörühmale.

Jaana Aadamsoo tõstatas küsimuse küülikutakside töökatsetest - oleks vaja luua eraldi neile sobiv katse. Koosviibijad leidsid, et see ülesanne jääb lahendamiseks vastvalitud jahikatsete töörühmale.

Koosolek lõppes kell 20.15

Ivi Siniaas                   Kristin Kerem

koosoleku juhataja        protokollija

 

 

Üldkoosoleku protokoll 2009, erakorraline

Eesti Takside Tõuühingu erakorralise koosoleku protokoll 

Koosoleku toimumisaeg: 01.10.2009, kellaaeg 18.30 - 21.00

Koosoleku toimumiskoht: ETTÜ kontor Mustamäe tee 55, Tallinn

Koosoleku juhataja: Margus Kobin

Koosoleku protokollija: Eleri Riks

Käesolevale protokollile on lisatud osalejate nimekiri. Koosolekul osales kokku 37 inimest koos volitustega. 

Päevakord:

ETTÜ aretusnõuete tutvustamine

Ettepanek: Aretusnõuete mustand pannakse kodulehele ülesse, kus on võimalik kõigil soovijatel sellega tutvuda. Kohapeal aretusnõuete tervikteksti ei tutvustata.

Otsus: poolt: 34, vastu 0, erapooletu 0

Ettepanekud aretusnõuete täiendamiseks:

Näitusehinne

Ettepanek: paaritataval emasel peab olema näitusehinne vähemalt VH ning paaritataval isase peab näitusehinne olema SP.

Otsus: poolt: 25, vastu 9, erapooletu 0

ETTÜ eriotsus

Ettepanek: aretusnõuetesse lisada punkt „erijuhud“, millega reguleeritakse aretusnõuetes mitte reguleeritud olukordi. Otsustaja on ETTÜ.

Otsus: poolt: 34, vastu 0, erapooletu 0

Koosolekule lisandusid 3 inimest 

Jahikatse

Ettepanek: aretuses kasutataval emasel ja isasel koeral peab olema eelnevalt sooritatud jahikatse.

Otsus:  Küülikutaks: poolt 4, vastu 25, erapooletu 8

Kääbustaks: poolt 10, vastu 21, erapooletu 6

Standardtaks: poolt 17, vastu 15, erapooletu 5

Pesakodade arv isasel koeral

Ettepanek: punkti täna mitte arutada.

Otsus: poolt 31, vastu 0, erapooletu 6

Sama vanemate kombinatsiooniga pesakonnad

Ettepanek: sama vanemate kombinatsiooniga pesakondasid võib olla kuni kaks (2)

Otsus: poolt 7, vastu 22, erapooletu 8 

Ettepanek: sama vanemate kombinatsiooniga pesakondasid võib olla kuni kolm (3)

Otsus: poolt 18, vastu 8, erapooletu 11

Silmauuringud

Ettepanek: mõlemal paaritataval koeral peab olema kehtiv silmauuring tulemusega terve (0) või 1. aste. 

Otsus: poolt: 24, vastu 9, erapooletu 4

Üleviimine ühest tõust teise

Ettepanek: 9 kuuselt võib küülikutaksi viia üle kääbustaksiks ning kääbustaksi standardtaksiks. 

Otsus: poolt 31, vastu 0, erapooletu 6

Ettepanek: 15 kuuselt võib standardtaksi viia kääbustaksiks ning kääbustaksi küülikutaksiks. 

Otsus: poolt 31, vastu 0, erapooletu 6

Margus Kobin                Eleri Riks

Koosoleku juhataja          Koosoleku protokollija

Üldkoosoleku protokoll 2011

EESTI TAKSIDE TÕUÜHINGU ÜLDKOOSOLEK

Koht: Tallinn, Paldiski mnt 47

Aeg: 05.05.2011 kell 18.00 – 21.00

Koosolekul osales 26 ühingu liiget 47 liikmest, sh volituse alusel 10 liiget. Põhikirja punkti 4.1.1 kohaselt üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja ETTÜ liikme kohta üks ETTÜ liige. Järelikult üldkoosolekul on olemas otsustusvõimeline kvoorum.

Koosoleku juhataja on Ivi Siniaas, koosoleku protokollija on Eleri Kautlenbach

Päevakord:

2010. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja üldkoosoleku poolt kinnitamine

(ettekandja Ivi Siniaas)

Otsustati: Kinnitada 2010. aasta majandusaruanne. Poolt 26, vastu 0, erapooletu 0

ETTÜ juhatuse valimine

Hääletatakse, kas juhatus peaks olema 3, 4 või 5 liikmeline.

3 liikmeline – 13 häält 4 liikmeline – 4 häält 5 liikmeline – 9 häält 

Otsustati: uus juhatus on 3 liikmeline Juhatusesse kandideerivad:

Ivi Siniaas – 25 häält Jelena Vdovina – 25 häält Mari-Ann Rehk – 19 häält Jaana Aadamsoo – 10 häält Olga Batassova – 10 häält 

Otsustati: Juhatusse kuuluvad Ivi Siniaas, Jelena Vdovina ja Mari-Ann Rehk.

Takside erinäitus 05.06.2011 (ettekandja Jelena Vdovina)

Hetkel on registreerinud takside erinäitusele 120 koera. Ringikorraldajad on olemas.

Laupäeval aitab ringi ette valmistada ja pühapäeval kokku korjata Mari-Ann Rehk koos oma abilistega.

Tegemist on informatiivse päevakorrapunktiga.

ETTÜ liikmemaks (ettekandja Ivi Siniaas)

Ettepanek tõsta sisseastumismaksuks 12 eurot ja aastamaks 10 eurot

Otsustati: Sisseastumismaks 12 eurot ja aastamaks 10 eurot. Poolt 26, vastu 0, erapooletu 0

Aasta parima taksikoera statuudi täiendamine

5.1  Aasta kasvataja ja aasta aretuskoera konkursi arvestuspunkte antakse juhul, kui igal koeral on minimaalselt kahe näituse tulemus arvestusaastal. Punkte annavad ainult juunior, koer, veteran.(ettepanek: Jelena Vdovina; ettekandja Ivi Siniaas)

Otsustati: toetada esitatud ettepanekut Poolt 26, vastu 0, erapooletu 0

5.2  Lisapunkte tehtud töökatse eest arvestada ainult antud aasta jooksul sooritatud katse eest. Kuna “Aasta Taks” on näitusekoera tiitel ja töökatse annab lisapunkte, siis peaks arvesse minema ainult arvestusaasta jooksul sooritatud katse (ettepanek: Mari-Ann Rehk, ettekandja Ivi Siniaas)

Poolt 3 häält

Jaana Adamsoo teeb kohapeal ettepaneku, et võiks olla punktisüsteem. Nimelt 4 punkti saab samal aastal tehtud jahikatse eest, 3 punkti eelneval aastal, 2 punkti üleeelmisel aastal, 1 punkt üle-üleeelmisel aastal ja 0 punkti varasema jahikatse eest.

Poolt 3 häält

Jelena Vdovina teeb ettepaneku, et jahikatse punktid võiks üldse maha võtta. Poolt 0 häält

Jelena Vdovina teeb ettepaneku, et jätkub endine kord.

Poolt 15 häält

Otsustati: „Aasta Taks“ valimise kord jääb endiseks. Poolt 15, vastu 0, erapooletu 11

6. Muud küsimused

6.1  Viia põhikirja muudatus, mis lubab üldkoosolekul hääletada ühel isikul maksimaalselt kolme volitusega (ettepanek: Mari-Ann Rehk)

Poolt 3 häält

Ilme Kukk teeb ettepaneku mitte piirata volituste arvu

Poolt 12 häält

Otsustati: Mitte piirata volituste arvu. Poolt 12, vastu 0, erapooletu 14

6.2  Teha EKLile ettepanek välja töötada ja töösse viia “Aasta Töökoer“ tiitli statuut ka jahitõugu koertele (ettepanek: Mari-Ann Rehk, ettekandja Ivi Siniaas)

Otsustati: Toetada ettepanekut. Poolt 25, vastu 0, erapooletu 1

6.3  Kuna inimesi eriti ei käi ETTÜ büroos vastuvõtuajal, siis arvestades asjaolu, et on olemas erinevad kommunikatsioonivahendid (nt e-post ja telefon), siis võiks ETTÜ büroo olla avatud üks kuni kaks kord kuus (ettepanek Mari-Ann Rehk)

Otsustati: Juhatus ise otsustab, kui tihti ja mis ajal büroo on avatud. Info pannakse välja kodulehele.

Poolt 17, erapooletud 9.

Üldkoosoleku protokoll 2010

Eesti Takside Tõuühingu üldkoosoleku protokoll

Aeg: 08.04.2010 kell 18.20-20.45

Koht: Paldiski mnt 47, Tallinn

Koosoleku juhataja: Ivi Siniaas

Protokollija: Eleri Riks

Käesolevale protokollile on lisatud osalejate nimekiri. Koosolekul osales 38 tõuühingu liiget, sh 18 liiget on esindatud volituse alusel. Koosoleku ajal lahkunud tõuühingu liikmetest 4 esitasid täiendavalt volitused.

Päevakord:

1. 2009. a majandusaasta aruanne ja bilanss

2. Takside erinäitus 06.06.2010. a

3. Margus Kobini avaldus

4. Kolmanda juhatuse liikme valimine

5. Kennelite Jahisarv ja Kuldne Talisman ning liikmete M. Mändi, J. Sõtši ja N. Antsiferova avaldused seoses ETTÜ aretusnõuetega

6. Jooksvad küsimused (ETTÜ aretusnõuded)

1. 2009. a majandusaasta aruanne ja bilanss

J. Vdovina tutvustab 2009. a majandusaasta aruande koos bilansiga.. Kõigil kohalolnutel oli võimalik koosoleku alguses kell 18.00 - 18.20 tutvuda aruande ja bilansiga.

OTSUSTATI: Kiita heaks 2009. a majandusaasta aruanne ja bilanss. Poolt 38, vastu 0, erapooletud 0.

2. Takside erinäitus 06.06.2010. a

I. Siniaas – vaja on inimesi appi näitusplatsi ettevalmistamisele ja peale näitust asjade kokkupakkimisele. Kas on vabatahtlikke?

OTSUTATI: 05.06.2010. a õhtul aitab näituseplatsi ette valmistada Ilme koos mehega, Jaana ja Janek ning Mari-Ann. 06.06.2010. a hommikul aitavad Jaana ja Janek, Oleg ja Veera. 06.06.2010. a õhtul on abiks Mari-Anni meeskond.

3. Margus Kobini avaldus

I. Siniaas tutvustab Margus Kobini avaldust, so Margus Kobin soovib ennast taandada alates 01.03.2010 ETTÜ juhatuse liikme kohalt.

OTSUSTATI: Kutsuda tagasi ETTÜ juhatusest Margus Kobin, so rahuldada taotlus. Poolt 38, vastu 0, erapooletud 0

4. Uue, so kolmanda juhatuse liikme valimine

I. Siniaas – palun seada ülesse uue juhatuse liikme kandidatuurid ning igal kandidaadil ennast ja oma nägemust juhatuse liikmena tutvustada. Juhatuse liige valitakse üheks aastaks. Järgmine aasta toimub korraline uue juhatuse liikme valimine. Hääletamine toimub kirjalikult ja salaja, selleks jagatakse kõigile paberid.

J. Truuvert – teen ettepaneku Olga Batasova kandidatuuri ülesse seadmiseks. M-A. Rehk – sean ülesse enda kandidatuuri.

J. Vdovina – teen ettepaneku Margit Pütseppa kandidatuuri ülesse seadmiseks.

O. Batasova – tegelen standarttakside aretusega aastast 1996, nüüd on mul ka kääbustaksid. Olen õppinud 2 aastat veterinaariat ja ka kohtunikuks. ETTÜ juhatuses olles loodan aasta jooksul populariseerida takse ja anda professionaalset konsultatsiooni. Taks on töökoer, vajalik on aretada töö instinkte, tšempiontiitli saamiseks on vajalik töökatse olemasolu. Olen jahikatsete poolt, kuid aretuses jahikatseid ei poolda, sest meil ei ole selleks olemas põhibaasi, so harjutamiseks kohti. Ennem tuleb luua juurde urge ja siis alles jahikatse nõue viia aretusnõuetesse.

M-A. Rehk – minu esmane eesmärk on arendada Eestis jahiga seonduvat. Loodan rakendada teistes riikides jahikatsetel omandatud kogemusi ja teadmisi. Samuti tegeleda takside erinäituse korraldamisega.

J. Vdovina, J. Truuvert – kuna M. Pütsepp puudub mõjuvatel põhjustel, siis ei saa ta tänasel koosolekul osaleda. Seetõttu tutvustame teda ise. Margitil on olemas arusaamine aretusest ja nägemus ühingu tegemistest. Samuti omab ettekujutust, millised on takside vajadused osaleda jahikaitsetel ja terviseuuringutel.

OTSUSTATI:

Esimene hääletus. Igale koosolekul viibivale isikule jagatakse üks leht, so volituste korral tuleb samale lehele märkida ka volitajate eelistus. Tulemus: M-A. Rehk – 17 häält, M. Pütsepp 12 häält, O. Batasova 13 häält. Koosolekul osaleb koos volitustega 38 ETTÜ liiget. Hääled kokku lugedes on 42 häält. Järelikult on keegi oma sedeli rikkunud. Sellest tulenevalt korraldatakse uus hääletus.

Teine hääletus. Tulemus: M-A. Rehk – 18 häält, M. Pütsepp 18 häält, O. Batasova 2 häält. K. Kallavuse ettepanekul korraldatakse uus hääletus kahe võrdselt hääli saanud kandidaadi vahel.

Kolmas hääletus. Tulemus: M-A. Rehk – 21 häält, M. Pütsepp 17 häält. Uueks juhatuse liikmeks on Mari-Ann Rehk.

5. Kennelite Jahisarv ja Kuldne Talisman ning liikmete M. Mändi, J. Sõtši ja N. Antsiferova avaldused seoses ETTÜ aretusnõuetega

J. Vdovina, I. Siniaas – kuna avaldused on esitatud üldkoosolekule, siis tutvustame esitatud avaldusi. Teeme ettepaneku hääletada, kas arutame avaldusi sisuliselt siin üldkoosolekul või üldkoosoleku volitab juhatust avaldustele vastama.

M. Kobin – ETTÜ põhikiri näeb ette, et kirjavahetus toimub eesti keeles. Sellest tulenevalt teen ettepaneku venekeelne avaldus jätta kõrvale kui ebakorrektselt vormistatud avaldus.

OTSUSTATI: Volitada juhatust vastama Kennelite Jahisarv ja Kuldne Talisman ning liikmete M. Mändi, J. Sõtši ja N. Antsiferova avaldustele.

Poolt 23, vastu 10, erapooletud 0, hääletuses ei osalenud 5.

6. Jooksvad küsimused (ETTÜ aretusnõuded)

J. Vdovina – ühel varasemal üldkoosolekul võeti vastu otsus, et sama karva tüübiga küülikutaksi ja kääbustaksi võib paaritada aretaja vastutusel. Eesti Kennelliit sellist lähenemist ei poolda.

OTSUSTATI: Seoses küülikutakside vähese populatsiooniga lubada paaritada omavahel sama karvatüübiga küüliku- ja kääbustakse ETTÜ juhatuse otsuse alusel. Selleks tuleb kasvatajal esitada põhjendatud avaldus ETTÜ juhatusele koos tõutunnistustega.

Poolt 22, vastu 0, erapooletud 2, hääletuses ei osalenud 14.

K. Kalluvus – ma pole näinud aretusnõudeid. Seetõttu ma ei teagi üleüldse millest räägitakse. R. Ellermaa – eelmisest üldkoosoleku protokollist nähtub, et aretusnõuded pannakse ülesse ETTÜ kodulehele. Mina sealt neid ei leidnud.

E. Riks – kahjuks ei ole aretusnõuete terviktekst tänaseks veel valminud, kuna kõik töögrupi liikmed ei ole tähtaegselt oma osa aretusnõuete materjalist esitanud. Kui töö valmis saab, siis saab selle ka kodulehele ülesse panna.

K. Kallavus – heakskiidu peaks andma kogu aretusnõuetele, so tervikdokumendile.

R. Ellermaa – teen ettepaneku peale aretusnõuete tervikdokumendi valmimist korraldada uus üldkoosolek.

E. Riks – täiendan R. Ellermaa ettepanekut – aretusnõuded tuleb avalikustamiseks ülesse panna kuu aega enne üldkoosoleku toimumist ETTÜ kodulehele kõigile tutvumiseks. Seejuures ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab teha üksnes kirjalikult 2 nädala jooksul aretusnõuete ülesse panemisest ETTÜ kodulehel. Esitatud ettepanekud, küsimused ja vastuväited avalikustatakse samuti ETTÜ kodulehel. Hiljem, st 2 nädala möödumisel ja ka üldkoosolekul enam ettepanekuid teha ei saa. Üldkoosolekul arutatakse üksnes avalikustamisel esitatud küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid.

OTSUSTATI: Peale aretusnõuete je eeskirja tervikdokumendi valmimist korraldada uus üldkoosolek. Aretusnõuded ja eeskiri tuleb avalikustamiseks ülesse panna kuu aega enne üldkoosoleku toimumist ETTÜ kodulehele kõigile tutvumiseks. Seejuures ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab teha üksnes kirjalikult 3 nädala jooksul alates aretusnõuete ülesse panemisest ETTÜ kodulehel. Esitatud ettepanekud, küsimused ja vastuväited avalikustatakse samuti ETTÜ kodulehel. Hiljem, st 3 nädala möödumisel ja ka üldkoosolekul enam täiendavaid ettepanekuid teha ja vastuväiteid esitada ei saa. Üldkoosolekul arutatakse üksnes avalikustamisel esitatud küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid.

Poolt 33, vastu 0, erapooletud 0, ei hääletanud 5.

Ivi Siniaas                 Eleri Riks

Koosoleku juhataja     Protokollija