Üldkooosleku protokoll 2010

Aeg: 08.04.2010 kell 18.20-20.45
Koht: Paldiski mnt 47, Tallinn
Koosoleku juhataja: Ivi Siniaas
Protokollija: Eleri Riks
Käesolevale protokollile on lisatud osalejate nimekiri. Koosolekul osales 38 tõuühingu liiget, sh 18 liiget on esindatud volituse alusel. Koosoleku ajal lahkunud tõuühingu liikmetest 4 esitasid täiendavalt volitused.
Päevakord:
1. 2009. a majandusaasta aruanne ja bilanss
2. Takside erinäitus 06.06.2010. a
3. Margus Kobini avaldus
4. Kolmanda juhatuse liikme valimine
5. Kennelite Jahisarv ja Kuldne Talisman ning liikmete M. Mändi, J. Sõts¡i ja N. Antsiferova avaldused seoses ETTÜ aretusnõuetega
6. Jooksvad küsimused (ETTÜ aretusnõuded)
1. 2009. a majandusaasta aruanne ja bilanss
J. Vdovina tutvustab 2009. a majandusaasta aruande koos bilansiga.. Kõigil kohalolnutel oli võimalik koosoleku alguses kell 18.00 - 18.20 tutvuda aruande ja bilansiga.
OTSUSTATI: Kiita heaks 2009. a majandusaasta aruanne ja bilanss. Poolt 38, vastu 0, erapooletud 0.
2. Takside erinäitus 06.06.2010. a
I. Siniaas - vaja on inimesi appi näitusplatsi ettevalmistamisele ja peale näitust asjade kokkupakkimisele. Kas on vabatahtlikke?
OTSUTATI: 05.06.2010. a õhtul aitab näituseplatsi ette valmistada Ilme koos mehega, Jaana ja Janek ning Mari-Ann. 06.06.2010. a hommikul aitavad Jaana ja Janek, Oleg ja Veera. 06.06.2010. a õhtul on abiks Mari-Anni meeskond.
3. Margus Kobini avaldus
I. Siniaas tutvustab Margus Kobini avaldust, so Margus Kobin soovib ennast taandada alates 01.03.2010 ETTÜ juhatuse liikme kohalt.
OTSUSTATI: Kutsuda tagasi ETTÜ juhatusest Margus Kobin, so rahuldada taotlus. Poolt 38, vastu 0, erapooletud 0
4. Uue, so kolmanda juhatuse liikme valimine
I. Siniaas - palun seada ülesse uue juhatuse liikme kandidatuurid ning igal kandidaadil ennast ja oma nägemust juhatuse liikmena tutvustada. Juhatuse liige valitakse üheks aastaks. Järgmine aasta toimub korraline uue juhatuse liikme valimine. Hääletamine toimub kirjalikult ja salaja, selleks jagatakse kõigile paberid.
J. Truuvert - teen ettepaneku Olga Batasova kandidatuuri ülesse seadmiseks.
M-A. Rehk - sean ülesse enda kandidatuuri.
J. Vdovina - teen ettepaneku Margit Pütseppa kandidatuuri ülesse seadmiseks.
O. Batasova - tegelen standarttakside aretusega aastast 1996, nüüd on mul ka kääbustaksid. Olen õppinud 2 aastat veterinaariat ja ka kohtunikuks. ETTÜ juhatuses olles loodan aasta jooksul populariseerida takse ja anda professionaalset konsultatsiooni. Taks on töökoer, vajalik on aretada töö instinkte, ts¡empiontiitli saamiseks on vajalik töökatse olemasolu. Olen jahikatsete poolt, kuid aretuses jahikatseid ei poolda, sest meil ei ole selleks olemas põhibaasi, so harjutamiseks kohti. Ennem tuleb luua juurde urge ja siis alles jahikatse nõue viia aretusnõuetesse.
M-A. Rehk - minu esmane eesmärk on arendada Eestis jahiga seonduvat. Loodan rakendada teistes riikides jahikatsetel omandatud kogemusi ja teadmisi. Samuti tegeleda takside erinäituse korraldamisega.
J. Vdovina, J. Truuvert - kuna M. Pütsepp puudub mõjuvatel põhjustel, siis ei saa ta tänasel koosolekul osaleda. Seetõttu tutvustame teda ise. Margitil on olemas arusaamine aretusest ja nägemus ühingu tegemistest. Samuti omab ettekujutust, millised on takside vajadused osaleda jahikatsetel ja terviseuuringutel.
OTSUSTATI:
Esimene hääletus. Igale koosolekul viibivale isikule jagatakse üks leht, so volituste korral tuleb samale lehele märkida ka volitajate eelistus. Tulemus: M-A. Rehk - 17 häält, M. Pütsepp 12 häält, O. Batasova 13 häält. Koosolekul osaleb koos volitustega 38 ETTÜ liiget. Hääled kokku lugedes on 42 häält. Järelikult on keegi oma sedeli rikkunud. Sellest tulenevalt korraldatakse uus hääletus.
Teine hääletus. Tulemus: M-A. Rehk - 18 häält, M. Pütsepp 18 häält, O. Batasova 2 häält. K. Kallavuse ettepanekul korraldatakse uus hääletus kahe võrdselt hääli saanud kandidaadi vahel.
Kolmas hääletus. Tulemus: M-A. Rehk - 21 häält, M. Pütsepp 17 häält. Uueks juhatuse liikmeks on Mari-Ann Rehk.
5. Kennelite Jahisarv ja Kuldne Talisman ning liikmete M. Mändi, J. Sõts¡i ja N. Antsiferova avaldused seoses ETTÜ aretusnõuetega
J. Vdovina, I. Siniaas - kuna avaldused on esitatud üldkoosolekule, siis tutvustame esitatud avaldusi. Teeme ettepaneku hääletada, kas arutame avaldusi sisuliselt siin üldkoosolekul või üldkoosoleku volitab juhatust avaldustele vastama.
M. Kobin - ETTÜ põhikiri näeb ette, et kirjavahetus toimub eesti keeles. Sellest tulenevalt teen ettepaneku venekeelne avaldus jätta kõrvale kui ebakorrektselt vormistatud avaldus.
OTSUSTATI: Volitada juhatust vastama Kennelite Jahisarv ja Kuldne Talisman ning liikmete M. Mändi, J. Sõts¡i ja N. Antsiferova avaldustele.
Poolt 23, vastu 10, erapooletud 0, hääletuses ei osalenud 5.
6. Jooksvad küsimused (ETTÜ aretusnõuded)
J. Vdovina - ühel varasemal üldkoosolekul võeti vastu otsus, et sama karva tüübiga küülikutaksi ja kääbustaksi võib paaritada aretaja vastutusel. Eesti Kennelliit sellist lähenemist ei poolda.
OTSUSTATI: Seoses küülikutakside vähese populatsiooniga lubada paaritada omavahel sama karvatüübiga küüliku- ja kääbustakse ETTÜ juhatuse otsuse alusel. Selleks tuleb kasvatajal esitada põhjendatud avaldus ETTÜ juhatusele koos tõutunnistustega.
Poolt 22, vastu 0, erapooletud 2, hääletuses ei osalenud 14.
K. Kalluvus - ma pole näinud aretusnõudeid. Seetõttu ma ei teagi üleüldse millest räägitakse.
R. Ellermaa - eelmisest üldkoosoleku protokollist nähtub, et aretusnõuded pannakse ülesse ETTÜ kodulehele. Mina sealt neid ei leidnud.
E. Riks - kahjuks ei ole aretusnõuete terviktekst tänaseks veel valminud, kuna kõik töögrupi liikmed ei ole tähtaegselt oma osa aretusnõuete materjalist esitanud. Kui töö valmis saab, siis saab selle ka kodulehele ülesse panna.
K. Kallavus - heakskiidu peaks andma kogu aretusnõuetele, so tervikdokumendile.
R. Ellermaa - teen ettepaneku peale aretusnõuete tervikdokumendi valmimist korraldada uus üldkoosolek.
E. Riks - täiendan R. Ellermaa ettepanekut - aretusnõuded tuleb avalikustamiseks ülesse panna kuu aega enne üldkoosoleku toimumist ETTÜ kodulehele kõigile tutvumiseks. Seejuures ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab teha üksnes kirjalikult 2 nädala jooksul aretusnõuete ülesse panemisest ETTÜ kodulehel. Esitatud ettepanekud, küsimused ja vastuväited avalikustatakse samuti ETTÜ kodulehel. Hiljem, st 2 nädala möödumisel ja ka üldkoosolekul enam ettepanekuid teha ei saa. Üldkoosolekul arutatakse üksnes avalikustamisel esitatud küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid.
OTSUSTATI: Peale aretusnõuete je eeskirja tervikdokumendi valmimist korraldada uus üldkoosolek. Aretusnõuded ja eeskiri tuleb avalikustamiseks ülesse panna kuu aega enne üldkoosoleku toimumist ETTÜ kodulehele kõigile tutvumiseks. Seejuures ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab teha üksnes kirjalikult 3 nädala jooksul alates aretusnõuete ülesse panemisest ETTÜ kodulehel. Esitatud ettepanekud, küsimused ja vastuväited avalikustatakse samuti ETTÜ kodulehel. Hiljem, st 3 nädala möödumisel ja ka üldkoosolekul enam täiendavaid ettepanekuid teha ja vastuväiteid esitada ei saa. Üldkoosolekul arutatakse üksnes avalikustamisel esitatud küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid.
Poolt 33, vastu 0, erapooletud 0, ei hääletanud 5.

Koosoleku juhataja Ivi Siniaas
Protokollija Eleri Riks