Üldkoosoleku protokoll 2012

Koosoleku toimumisaeg: 13. juuni 2012 kell 18.15-20.15
Osalejad: 16 osalejat ja 2 volitust, kokku 21 liiget, nimekiri on lisatud protokollile.
Juhataja: Ivi Siniaas
Protokollis: Kristin Kerem

Päevakord:
1. 2011.a. aastaaruande kinnitamine.
2. Konkursi Aasta edukaim näitusekoer autasustamistseremoonia arutelu.
3. Jelena Vdovina ettepanekud aretustoimkonna ja jahikatsete toimkonna moodustamiseks.
4. Muud küsimused

Koosoleku avas Ivi Siniaas tõdedes, et kohal viibib 16 liiget 36-st. Põhikirja järgi peab kohal olema 1/4 liikmetest, see nõue on täidetud. Seega on koosolek otsustuspädev.

2011.a. aastaaruande kinnitamine.
Ivi Siniaas juhatas teema sisse esitledes tulemiaruannet ja tehes ülevaate toimunud üritustest. Toimus arutelu, mille käigus leiti, et sertimaks tuleks kajastada näitusekulu real üritustest võtab osa väike protsent soovijatest, juhatus ootab ettepanekuid, et muuta üritused osalejaterohkemateks. Leiti, et kaasa aitaks varakult ja pikemalt ette teavitamine, aastakalendri koostamine. Liikmeid on stabiilselt ühe palju, ent on neid, kes astuvad liikmeks, käivad korra näitusel ja kaovad. Tulevikus soovitakse majandusaasta aruannet täielikul kujul, nagu seda nõuab äriregister (bilanss, tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne koos juhatusepoolse tegevusaruandega) kuivõrd üldkoosolek peaks kinnitama kogu majandusaasta aruande, mitte ainult tulemiaruande.
Ettepanek: kinnitada 2011.a. majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused: poolt 16 liiget, vastu 0, erapooletu 0, ei hääletanud 4.
Otsustati: kinnitada 2011. a. majandusaasta aruanne.

2. Konkursi Aasta edukaim näitusekoer autasustamistseremoonia arutelu.
Ivi Sinimaa püstitas küsimuse, kas konkursiga jätkata ja kui, siis millisel moel. Arutelu käigus leiti, et: konkursiga tuleb jätkata. Autasustamine peaks olema kohe aasta alguses tuleb teha nii, et osalejaid oleks rohkem, kui eelmise aasta 10 inimest tuleb teha nii, et auhinnad saavad kõik kohtadele tulnud olenemata nende autasustamisel osalemisest. Tulevikus võiks ühildada üldkoosoleku ja autasustamistseremoonia, mis võiksid koos toimuda veebruaris. Üritusest tuleks pikemalt ette teatada, et inimesed saaksid sellega arvestada. Soovitavalt võiks üritus toimuda nädala sees. Konkursile andmete esitamise tähtaeg nihutada 15. jaanuarile. Kui konkursile esitatakse tulevikus ebatäpseid andmeid, siis neid lihtsalt mitte arvestada.
Ettepanek luua kodulehele kategooria, kus on üleval kõigi Eestis toimuvate näituste tulemused takside osas.
Ettepanek: 2012 konkursi parimad autasustada veebruaris 2013. toimuval üldkoosolekul. Tähtaeg dokumentide esitamiseks konkursile on 15. jaanuar 2013. Täpsest toimumisajast teavitatakse võimalikult pikalt ette.
Hääletus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletud, 3 ei hääleta.
Otsustati: 2012 konkursi parimad autasustada veebruaris 2013. toimuval üldkoosolekul. Tähtaeg dokumentide esitamiseks konkursile on 15. jaanuar 2013. Täpsest toimumisajast teavitatakse võimalikult pikalt ette.

3. ETTÜ aretustoimkonna ja jahikatsete töörühma moodustamine (Jelena Vdovina)
Jelena Vdovina tutvustas oma nägemust jahikatsete töörühma ja aretustoimkonna tööst: Jahikatsete töörühm: eesmärk tegeleda taksidele jahikatsete läbimise võimaluste loomisega, vastavate koolituste organiseerimisega. Sihiks eeskätt verejälg ja urukatsed. Aretustoimkond: eesmärk edendada aretustööd, koguda ja süstematiseerida informatsiooni, koostada statistikat. Mõlema toimkonna kontaktandmed peaksid olema näha koduleheküljel. Töörühmad peaksid kogunema vähemalt kord poolaastas, vajadusel tihemini. Eesmärgiks on ka ettepanekute tegemine juhatusele olukorra parandamiseks. Toimus arutelu jahikatsete töörühma üle, kus leiti, et: mõlema toimkonna ülesanded tuleb täpsemalt lahti kirjutada jahikatsete osas tuleb teha koostööd Marju Merilaga ja Jahikoerte Tõuühinguga. Tuleb välja töötada ka jahikatsed küüliku- ja kääbustaksidele. Tuleks leida võimalus uru rajamiseks Tallinna lähedale.
Ettepanek: luua jahikatsete töörühm ja aretustoimkond.
Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.
Otsustati: luua jahikatsete töörühm ja aretustoimkond

Ettepanek: määrata jahikatsete töörühma suuruseks 3 liiget:
Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.
Otsustati: määrata jahikatsete töörühma suuruseks 3 liiget.

Seati üles kandidaadid jahikatsete töörühma:
Marju Merila - nõus kandideerima
Mari-Ann Rehk - nõus kandideerima
Ilona Alla - nõus kandideerima
Helle Kiiver - ei ole nõus
Jaana Adamsoo - ei ole nõus
Ettepanek: valida jahikatsete töörühma Marju Merila, Mari-Ann Rehk, Ilona Alla.
Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.
Otsustati: jahikatsete töörühma liikmed on Marju Merila, Mari-Ann Rehk, Ilona Alla.

Ettepanek: määrata komisjoni tööajaks 3 aastat.
Hääletustulemus: 17 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 3 ei hääleta.
Otsustati: jahikatsete töörühma volitused kehtivad 3 aastat.

Toimus arutelu aretustoimkonna üle, kus leiti: tuleb luua ülevaade pesakondadest,imporditud ja eksporditud koertest. Kuni 2009 aastani on ülevaade tehtud, sealt tuleb jätkata. Eeskujuks teiste riikide taksiklubide analoogsed kokkuvõtted. Tuleb luua statistika ka haiguste kohta, infot võimalik saada kennelliidu koduleheküljelt, koondada ühte aruandesse. Lisada kodulehele terviseküsitlus komisjoni töös peaksid osalema vähemalt viie aastase kasvatajakogemusega inimesed, kellel on ettekujutus aretustööst. Ettepanek teha kutsikate ja noorkoerte (kuni 18. kuud) ülevaatusi, eesmärgiga tuua kodunt välja ka need noored koerad, kes näitustest huvitatud ei ole. Infot võiks levitada kasvatajate kaudu koos tõutunnistuste omanikele üle andmisega. Toimumisajaks võiks olla september, hindaja valib aretustoimkond EKL kohtunike seast (takside hindamisõigusega). Kindlasti tuleks jagada ka auhindu (rosette). oluline on ka aretusnõu andmine paariliste valiku osas toimkonna volitused võiksid kehtida 3 aastat.
Ettepanek: määrata aretustoimkonna suuruseks 5 liiget:
Hääletustulemus: 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 0 ei hääleta.
Otsustati: määrata aretustoimkonna suuruseks 5 liiget.

Esitati järgmised liikmekandidaadid:
Jaana Adamsoo - nõus
Riina Reinart - nõus
Keit Kruusa - ei saa kätte
Kristin Kerem - nõus
Jelena Vdovina - nõus
Olga Batassova - nõus
Ettepanek: valida aretustoimkonda Jaana Aadamsoo, Riina Reinart, Kristin Kerem, Jelena Vdovina, Olga Batassova. Hääletustulemus: 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 0 ei hääleta.
Otsustati: aretustoimkonna liikmed on Jaana Aadamsoo, Riina Reinart, Kristin Kerem, Jelena Vdovina, Olga Batassova.
Ettepanek: määrata aretustoimkonna tööajaks 3 aastat.
Hääletustulemus: 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, 0 ei hääleta.
Otsustati: aretustoimkonna volitused kehtivad 3 aastat.

4. Muud küsimused
Mari-Ann Rehk tõstataks küsimuse aasta näitusekoera konkursil töökatse punktide arvutamisest.
Koosviibijad leidsid, et see ülesanne jääb lahendamiseks vastvalitud jahikatsete töörühmale.
Jaana Aadamsoo tõstatas küsimuse küülikutakside töökatsetest - oleks vaja luua eraldi neile sobiv katse.
Koosviibijad leidsid, et see ülesanne jääb lahendamiseks vastvalitud jahikatsete töörühmale.
Koosolek lõppes kell 20.15

Koosoleku juhataja Ivi Siniaas
Protokollija Kristin Kerem