Üldkoosoleku protokoll 2/2019

Eesti Takside Tõuühing 

Üldkoosoleku protokoll 2/2019

Toimumiskoht: Tallinn

Aeg: 7.11.2019 kell 18.15-19:37

Osalejad: Ilona Alla, Inga Eik-Olsson, Kadi Ivask, Kristin Kerem,  Kirsti Jahilo, Albina Maistrenko, Margit Pütsepp, Riina Reinart, Tatjana Tomingas, Jelena Vdovina volitustega Jelena Haustova, Maiu Kesküla, Helle Kiiver, Kadi Orav, Ruth Orro, Svetlana Roostar, Ene Talmar, Anne Toompalu, Tiiu Vaher, Pille Veermäe.

 

 1. Koosoleku avas juhatuse esimees Jelena Vdovina teatades, et ETTÜ 41st liikmest on koos volitustega kohal 18 liiget, seega on vajalik 1/3 liikmetest kohal ja koosolek seega otsustusvõimeline. Jelena Vdovina teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Ilona Alla ja protokollijaks Kristin Kerem.

 

Hääletustulemus: 19 poolt.

Otsus: Koosolekut juhatab Ilona Alla, protokollib Kristin Kerem

 

 1. Päevakorra kinnitamine

Ilona Alla tutvustab päevakorda ja teeb ettepaneku kinnitada päevakord järgmiste punktidega.

 

 1. Juhatuse esimehe aruanne
 2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine ja revisjonikomisjoni liikmete valimine
 3. Liikmemaksu määrade ja tähtaja muutmine
 4. Erinäituse statuudi kinnitamine
 5. Muud küsimused

 

Hääletustulemus: 19 poolt.

Otsus: Päevakord kinnitatud.

 

 1. Juhatuse esimehe aruanne

Jelena Vdovina teeb aruande eesootavatest üritustest ja nende korraldusest.

 1. ETTÜ osaleb oma infolauaga jõulushowl nagu iga aasta, vastutab Kristin Kerem. Soovitame kasutada võimalust ja esitada aasta koera konkursi dokumente ja saada konsultatsiooni, kel vaja. Toimub arutelu kuidas arvestatakse aasta parimat kasvatajat ja järglasteklassi.
 2. Talvine erinäitus. Toimub Katusepapi 35 Canis Major ruumides. Kohtunikke seekord kaks, hetkel registreeritud 21 koera, registreerimine kestab jaanuari keskpaigani. Kes soovib aidata näituse ülesseadmisega? Kirsti Jahilo avaldab soovi. Kes soovib annetada auhindu näitusele, saab tasuta kenneli reklaami kataloogi. Kontaktisik selle näoituse osas: Kristin Kerem
 3. WUTnäituse ettevalmistus: vaja on leida koht, kus saab teha suured reklaambännerid. Pjedestalidega aitab sponsor. Ootame rohket osavõttu.
 4. Aasta taksikoera autasustamine – toimus arutelu, kas autasustamine läbi viia talvisel erinäitusel enne BIS võistluste algust Läti eeskujul või eraldi üritusena Tallinnas 24.2. Toimus hääletus:
  variant a – erinäitusel – 11 poolthäält
  variant b – 24.2 eraldi üritusena – 7 poolthäält.

  Seega toimub autasustamine erinäitusel enne Best In Show võistluste algust.
 5. Muud üritused – palume liikmetel soovi avaldada, milliseid üritusi soovitakse.
  * Kas teha veel vebinare? Kui jah, millistel teemadel?
  * Püstitati küsimus, miks on Tallinnas nii vähe verejäljekatseid ja muid jahikatseid. Jahitoimkonna liige Ilona Alla vastas küsimustele. Osalejad tegid ettepaneku, et ka urukatsete osas võiks olla kalender, et teab ette arvestada umbeski, millal eksam toimub ja koeri selleks ette valmistada. Soovitus uruomanikelt on siiski neile teada anda eksamihuvist, siis teavad nad korraldamisel arvestada – parim viis on saata epostikiri.
  * Kristin Kerem tutvustas ideed teha kevadel verejäljenädalavahetus – 2 treeningupäeva ja viimasel eksam, kohana Elva. Osalejad pidasid asukohta Tallinnast liiga kaugeks, ent lepiti kokku arutada teemat edasi tõuühingu grupis.
  * 14.5 on ETTÜ sünnipäev. On idee tähistada seda veteranide päevaga. Osalejad tegid ettepaneku tähistada seda rongkäiguga Tallinnas  ning ühehäälselt leiti, et see on hea idee ja tasub arutamist.

Liitub Riina Reinart

 

 1. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.

Toimus arutelu revisjonikomisjoni ülesannete üle. Leiti, et arvestades tõuühingu väiksust piisab 1 revidendist.  Kristin Kerem teeb ettepaneku valida revidendiks Tiiu Vaher. Tiiu Vaheri kirjalik nõusolek on esitatud.

 

Ettepanek: valida 1 liikmeline revisjonikomisjon, liikmeks Tiiu Vaher.
Hääletustulemus: 20 poolt.

Otsus: Revisjonikomisjon on 1 liikmeline, revidendiks on Tiiu Vaher.

 

 1. Liikmemaksu määrade ja tähtaja muutmine

Tänane sisseastumismaks on 12 eurot ja aastane liikmemaks 10 eurot. Ettepanek juhatuselt tõsta sisseastumismaks 25 eurole ja aastane liikmemaks 15 eurole ning viia sisse kogu liikmesoleku aja eest ette makstav liikmemaks summas 250 eurot (10x sisseastumismaks).

 

Ettepanek: kinnitada sisseastumismaksu suuruseks 25 eurot.
Hääletustulemus: 20 poolt
Otsus: sisseastumismaks on alates koosolekust 25 eurot.

 

Ettepanek: kinnitada aastamaksu suuruseks 14, 15 või 16 eurot.
Juhatus selgitas, et sularahaarvelduste korral on 15 eurost maksu kergem hallata.
Hääletustulemus: 15 eurot – 20 poolthäält, võrdlevat hääletust rohkem läbi ei viidud.

Otsus: Aastane liikmemaks on alates koosolekust 15 eurot.

 

Ettepanek: viia sisse kogu liikmesoleku aja eest ette makstav liikmemaks summas 250 eurot (10x sisseastumismaks).
Hääletustulemus: poolt 8, vastu 9, 2 ei hääletanud.
Otsus: kogu liikmeksoleku aja eest ette makstavat liikmemaksu mitte sisse viia.

 

Ettepanek Ene Talmarilt: viia sisse soodusliikmemaks vanaduspensionäridele ja töövõimetuspensionäridele, aasta liikmemaks 10 eurot.
Hääletustulemus: poolt 5, vastu 14.
Otsus: ettepanekut vastu ei võetud.

 

Ettepanek: kinnitada aastase liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.01. Uutel liikmetel, kes liituvad peale 1. juulit, tuleb tasuda 1. liikmeksoleku aasta eest pool aastasest liikmemaksust.
Hääletustulemus: poolt 20

Otsus: Kinnitada aastase liikmemaksu tasumise tähtajaks 31.01. Uutel liikmetel, kes liituvad peale 1. juulit, tuleb tasuda 1. liikmeksoleku aasta eest pool aastasest liikmemaksust.

 

 1. Erinäituse statuut

Toimus arutelu erinäituse statuudi erinevate punktide üle ning otsustati hääletada iga osa eraldi läbi.

 1. Lisasertifikaadid, poolt 16, vastu 3
 2. Klubi võitja tiitlid, poolt 17, ei hääleta 2.
 3. Lisada juurde preambulasse "Antud eeskirja järgi võib takside erinäitust läbi viia vaid Eesti Takside Tõuühing", poolt 19
 4. Tõu parimate valiku reeglid, poolt 19
 5. BIS ringid, poolt 20
 6. Eriauhinnad, poolt 13, vastu 4, ei hääleta 2

 

Seega otsustas koosolek erinäituse statuudi kinnitada ühe muudatusega. Erinäituse statuut

 1. Muud küsimused

Muude küsimuste arutelu ei toimunud.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Ilona Alla                                                                     Kristin Kerem

Koosoleku juhataja                                                     Koosoleku protokollija